Mångfald- och jämställdhetsarbete

Vi vet att ökad jämställdhet och mångfald är bra för affärerna – det ökar innovationsförmågan, förbättrar det interna arbetsklimatet och gör oss till en mer attraktiv leverantör och arbetsgivare. På IFS är vi därmed angelägna om att alla talanger oavsett kön, etniskt ursprung, sexuell läggning eller ålder behandlas lika och ges samma möjligheter till utveckling. Vi ser mångfald som det övergripande perspektivet där jämställdhet mellan kvinnor och män är en del.

Finders Fee

IFS ger en högre tipspeng när ett tips leder till en rekrytering av en kvinnlig medarbetare. Detta för att öka rekryteringsbasen med fler kvinnor och i längden öka andelen kvinnor på IFS.

Lönekartläggning

IFS genomför årligen lönekartläggning för att säkerställa att lönestrukturen är icke-diskriminerande.

Jämix

Sedan hösten 2013 abonnerar IFS på JÄMIX. JÄMIX är ett externt jämställdhetsindex med utgångspunkt i nio mätbara nyckeltal som speglar jämställdheten i organisationen. Syftet är att mäta och följa upp utvecklingen inom jämställdhet över tid på IFS.

Läs mer om JÄMIX här >> 

Utbildningssatsning i mångfald och jämställdhet

Under de senaste åren har det genomförts flera utbildningsinsatser inom mångfald och jämställdhet för såväl chefer som medarbetare på IFS i Sverige. Målet med satsningen är att öka kunskapen och medvetenheten kring osynliga strukturer och skapa en bättre, gemensam plattform för att utveckla IFS mångfalds- och jämställdhetsarbete framåt.

Womentor

Sedan starten 2006 deltar IFS med adepter och mentorer i ledarskaps- och mentorsprogrammet Womentor. Programmet är ett förändringsprogram för företag i IT-branschen som vill öka andelen kvinnliga chefer. Womentor drivs av IT&Telekomföretagen i samarbete med ledarutvecklingskonsultföretaget Ardida.

Läs intervjun med IFS Ulrika Holmbring, mentor åt Erika Silow i årets Womentor >>
Läs mer om Womentor: http://womentor.se/ 
Läs intervjun med 2014 adepter Lena Ström och Mathilda Åsberg >> 

Oda Nätverket

IFS sponsrar Norges ledande nätverk för IT-kvinnor, Oda nettverk. Genom att erbjuda ett forum för nätverkande, inspiration och kompetenshöjning vill de bidra till att öka andelen kvinnor inom IT-branschen. Nätverket drivs ideellt och har idag ca 4000 medlemmar.

Läs mer om nätverket här >>

Andelen kvinnor på IFS

Idag är andelen kvinnliga medarbetare nästan 40% och andelen kvinnliga chefer 46% vilket är betydligt högre än branschen i stort (28% för både medarbetare och chefer).

Mer om IFS arbete för jämställdhet

diversity